Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021 13:13

Νέο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

Η επιχείρησή μας ανανέωσε πρόσφατα το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1:2017, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177+ΑC:2019, Κ.Υ.Α. 91808/2020 για τα χυτά δάπεδα ασφαλείας που κατασκευάζουμε. Ο έλεγχος έγινε από διαπιστευμένο φορέα και η ισχύς του νέου Πιστοποιητικού είναι τριετής.

Κατηγορία Τα νέα μας