Ανακατασκευή τελικής στρώσης ελαστικού τάπητα στίβου στο Δημ. Στάδιο Καλαμάτας