Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018 22:16

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Η επιχείρηση ΡΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝ. ΠΕΤΡΟΣ - «ERGOSPORT» στοχεύει στην πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της ενώ λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών της.

Δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες νομικές και τις κανονιστικές απαιτήσεις, όπως αυτές απορρέουν από την κατασκευή & τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων & παιδικών χαρών που αποτελεί και την κύρια δραστηριότητά της.

Όλο το προσωπικό της επιχείρησης καθώς και οι εξωτερικοί πάροχοι αυτής, είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων της, ώστε με τη συνεπή εκτέλεση των καθηκόντων τους να διασφαλίζουν την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Είναι πεποίθηση της Διοίκησης ότι για να επιτευχθούν τα παραπάνω, όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες και ελεγχόμενες, μέσα από τη θέσπιση αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα ώστε υλικοί πόροι, πληροφορίες και έμψυχο δυναμικό να χρησιμοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του έμψυχου δυναμικού της επιχείρησης μέσω της εκπαίδευσης, της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, του οποίου τις γενικές αρχές έχει υιοθετήσει, σέβεται και τηρεί απόλυτα είναι καθοριστική για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά και την υποστήριξη του στρατηγικού της προσανατολισμού.

Τέλος, η επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της, των ενδιαφερόμενων μερών της, της νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων, διασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους αλλά και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που τηρεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.